Period Wallpapers  1.50 ($3.00) per sheet (sheet size: 83/4" wide by 6" high)
1/24 Regency - blue stripe

"Regency" - Blue stripe (S1)

1/24 Regency - burgundy stripe

"Regency" - Burgundy stripe (S2)

1/24 Blue dutch tile

"Dutch Tile" - blue on white (S3)

1/24 Green dutch tile

"Dutch Tile" - green on white (S4)

1/24 Urn

"Urn" - gold (S43)

1/24 Urn - Matching Gold Stripe

"Urn" - matching gold stripe (S47)

<<< Back to wallpaper menu Next 1/24th scale page >>>